Výuka a charakteristika ŠVP

III. Charakteristika školního vzdělávacího programu

1. Zaměření vzdělávacího programu

Tento vzdělávací program je určen žákům se středně těžkým mentálním postižením.

Umožňuje žákům, aby si ve vhodně upravených podmínkách osvojovali základní vědomosti, dovednosti a návyky.

 2. Formy speciálního vzdělávání žáků se zdravotním postižením je ve škole zajišťováno:

a/ formou individuální integrace ve třídách samostatně zřízených pro žáky s jiným druhem postižení podle individuálního vzdělávacího plánu

b/ formou skupinové integrace ve třídě, oddělení nebo skupině zřízené pro žáky se zdravotním postižením v základní škole samostatně zřízené pro  žáky s jiným druhem zdravotního postižení

3. Organizace vzdělávání

S předchozím souhlasem ministerstva může trvat 10 ročníků; první stupeň je tvořen 1.-6.ročníkem, druhý stupeň 7.-10.ročníkem; vyučovací hodina může být rozdělena na více jednotek podle individuálních potřeb a schopností žáků.

4/ Hodnocení výsledků vzdělávání

Výsledky vzdělávání se hodnotí slovně.

5/ Ukončování základního vzdělávání

Ukončením vzdělávacího programu získá žák stupeň základy vzdělání; dokladem o dosažení základů vzdělání je vysvědčení opatřené doložkou o získání stupně vzdělání.

Výuka je zaměřena hlavně na praktické činnosti a dovednosti vedoucí k objevování a získávání nových poznatků a zkušeností. Mezipředmětové dovednosti nejsou vázány na konkrétní předměty, ale prolínají se celým vzdělávacím procesem.

Vzdělávací obsah vzdělávacích oborů a očekávané výstupy jsou zahrnuty v osnovách předmětů.

Vzdělávací oblasti:

  1. Jazyk a jazyková komunikace / Čtení, psaní, řečová výchova /
  2. Matematika a její aplikace / Matematika /
  3. Informační a komunikační technologie / Informační a komunikační technologie /
  4. Člověk a jeho svět / Člověk a jeho svět /
  5. Člověk a společnost / Člověk a společnost/
  6. Člověk a příroda / Člověk a příroda/ /
  7. Umění a kultur / Hudební výchova, Výtvarná výchova /
  8. Člověk a zdraví / Výchova ke zdraví, Tělesná výchova /
  9. Člověk a svět práce / Člověk a svět práce /

Vzdělávací obsah vzdělávacích oborů se vzájemně překrývá. Tvoří očekávané výstupy a učivo na 1. a 2. stupni základního vzdělávání. První stupeň je členěn na  1. Období (1. – 3. ročník) a 2. období (4. – 6.ročník).

Očekávané výstupy jsou stanoveny na konec 3.ročníku (1.období), na konec 6.ročníku(2.období) a na konec 10.ročníku. Z důvodu průběžné kontroly jejich plnění jsou však orientačně rozepsány do jednotlivých ročníků.