Výchovný poradce, metodik prevence, psycholog

Metodik prevence, Vedení školy, Zaměstnanci školy

Mgr. Daniela BRODCOVÁ
Zástupce ředitelky školy

Školní metodik prevence vykonává činnosti metodické, koordinační, informační a poradenské. A to hlavně pomáhá:

  • předcházet rizikovým jevům v chování žáků – pracuje s třídními kolektivy i jednotlivci,
  • rozpoznat výskyt rizikových projevů chování a zajistit včasné intervence - sleduje a diagnostikuje sociální klima na škole a v jednotlivých třídách, provádí depistáže, šetření a výzkumy týkající se ohrožení žáků rizikovým chováním a sleduje míru ohrožení u jednotlivců,
  • zpracovává pro každý školní rok preventivní program školy, kontroluje jeho realizaci a na konci školního roku ho vyhodnocuje,
  • spolupracuje s ostatními členy školního poradenského pracoviště, • spolupracuje s učiteli,
  • spolupracuje s externími organizacemi,
  • zajišťuje besedy externích organizací,
  • připravuje materiály a pomůcky pro primární prevenci,
  • vytváří nástěnky a aktualizuje údaje, objednává materiály, tiskopisy a letáky s tématy prevence,
  • sleduje změny v legislativě v oblasti primární prevence,
  • další činnosti metodické, koordinační, informační a poradenské.

Konzultace je možná po telefonické domluvě.