Zaměřujeme se
Speciální pedagogické metody

S využitím speciálně pedagogických metod a forem práce odpovídajících
schopnostem těchto žáků se zaměřujeme na

Formování osobnosti žáků

jejich chování a jednání, vytváření pozitivního vztahu ke škole, učení, rodičům, společnosti

Zlepšování učebních výsledků

s využitím výpočetní a komunikační technologie

Volba povolání

Přípravu k volbě povolání, profesní orientaci

Prevence problémů

Prevenci problémů s alkoholem, drogami, negativními sociálními jevy

Péče

Péči o zdraví, zdravý životní styl a ochranu života