Školská rada

Podle 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním , středním , vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) se při základních školách zřizuje školská rada. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Školská rada má 6 členů. Třetinu členů školské rady jmenuje Rada Karlovarského kraje, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy. Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně, její zasedání svolává a řídí předseda.

Pravomoci školské rady jsou vymezeny 168 odst. 1 a odst. 3 školského zákona.

Funkční období členů školské rady je tříleté. Pro funkční období od 1. září 2021 do 31. srpna 2024 byli ustanoveni tito členové školské rady:

Jmenovaní Radou Karlovarského kraje:

  • Mgr. Renata Svozilková
  • Mgr. Jana Lidická

Voleni zákonnými zástupci žáků: 

  • Jaroslava Krejčová
  • Lucie Novotná

Voleni pedagogickými pracovníky:

  • Mgr. Lucie Shrbená
  • Mgr. Daniela Brodcová