Charakteristika školy

Škola poskytuje základní vzdělání žákům se speciálními vzdělávacími potřebami (lehkým a středně těžkým mentálním postižením, tělesně postiženým, s poruchami učení a chování, s autismem, s kombinovanými vadami, s vadami zraku, sluchu, s podpůrným opatřením 3. stupně a výše. Od roku 2013 otevřena třída pro těžké mentální postižení. Dále také nabízíme vzdělávání pro žáky dle RVP ZV, kteří selhávají na ZŠ a je u nich poradenským pracovištěm diagnostikováno zdravotní postižení.

Vedeme je k osvojení si základních vědomostí a dovedností, vyrovnávání se s životem s postižením ve zdravé populaci, učíme je vhodnou formou komunikovat, rozvíjet tvořivé myšlení, aktivně pečovat o své duševní a tělesné zdraví; získávat pracovní návyky a být svým způsobem užiteční, učí se být ohleduplnými a tolerantními k ostatním lidem, vytvářet vztah k životnímu prostředí, k zodpovědnosti za svůj budoucí život.

Ve škole mají žáci možnost zájmového vzdělávání ve školní družině, která je bezúplatná. Školní družina je v provozu od 6:00 do 16:00 hodin. V odpoledních hodinách jsou žáci rozděleni do tří oddělení.

Škola nemá vlastní jídelnu, školní stravování žáků zajišťuje u školského zařízení PRIMIREST – zařízení školního stravování s.r.o., které se nachází v blízkosti školy.

Žáci mohou navštěvovat keramický kroužek a věnovat se práci s keramickou hlínou a následně i vypalování výrobků v nové keramické dílně. Pokud žáci potřebují doplnit učivo, či je nutné učivo opakovat, jsou pro ně doučování pod vedením pedagogů. Toto doučování probíhá v rámci šablon, do kterých se škola aktivně zapojuje.

Žákům je poskytována i logopedická péče pětkrát v týdnu pod vedením kvalifikované logopedky. Ve škole je detašované pracoviště SPC K. Vary a do školy dojíždí jednou až dvakrát do měsíce PhDr. J. Mižikarová z PPP K. Vary a žáci jsou vyšetřeni ve škole.

Škola se snaží co nejvíce vytvářet žákům i rodičům dobré podmínky ke vzdělávání i ostatní péči, která je pro ně dostupná.

ŠKOLA PO NOVÉ FASÁDĚ 2023