Vedení školy

Vedení školy, Zaměstnanci školy

Mgr. Pavlína ZAPLETALOVÁ
Ředitelka školy

Metodik prevence, Vedení školy, Zaměstnanci školy

Mgr. Daniela BRODCOVÁ
Zástupce ředitelky školy

Školní metodik prevence vykonává činnosti metodické, koordinační, informační a poradenské. A to hlavně pomáhá:

  • předcházet rizikovým jevům v chování žáků – pracuje s třídními kolektivy i jednotlivci,
  • rozpoznat výskyt rizikových projevů chování a zajistit včasné intervence - sleduje a diagnostikuje sociální klima na škole a v jednotlivých třídách, provádí depistáže, šetření a výzkumy týkající se ohrožení žáků rizikovým chováním a sleduje míru ohrožení u jednotlivců,
  • zpracovává pro každý školní rok preventivní program školy, kontroluje jeho realizaci a na konci školního roku ho vyhodnocuje,
  • spolupracuje s ostatními členy školního poradenského pracoviště, • spolupracuje s učiteli,
  • spolupracuje s externími organizacemi,
  • zajišťuje besedy externích organizací,
  • připravuje materiály a pomůcky pro primární prevenci,
  • vytváří nástěnky a aktualizuje údaje, objednává materiály, tiskopisy a letáky s tématy prevence,
  • sleduje změny v legislativě v oblasti primární prevence,
  • další činnosti metodické, koordinační, informační a poradenské.

Konzultace je možná po telefonické domluvě.